In de meeste gevallen gaat een inspecteur onder het AREI keuren. Veel hangt af van de ouderdom van uw elektrische installatie.


Bij een woning gebouwd voor 1 oktober 1981 wordt een gans andere norm toegepast dan bij een woning gebouwd na 1 oktober 1981.   Eerst een woordje uitleg, Wat is het AREI?

Het algemeen reglement op de elektrische installaties, of kortweg AREI zijn de wettelijke voorschriften in verband met elektrische installaties. Deze dateren van 1981 en zijn dus van toepassing op elektrische installaties die na 1 oktober 1981 geplaatst zijn.

Wat houdt dit nu juist in?

Het bevat enerzijds een reeks beschermingsmaatregelen tegen de effecten van elektriciteit en anderzijds bevat het voorschriften met betrekking tot de keuze en het gebruik van elektrische leidingen, machines en apparaten.

Veiligheid, betrouwbaarheid, zuinigheid, comfort & gebruiksgemak zijn de criteria waarop de kwaliteit van een elektrische installatie kan worden beoordeeld. De voornaamste risico’s waartegen de reglementering bescherming wil bieden zijn de volgende:

elektrische schokken thermische invloeden overspanning, spanningsdalingen biologische effecten van elektrische en magnetische velden, besmettingsrisico’s en risico’s te wijten aan beweging.

Natuurlijk wordt er een onderscheid gemaakt tussen drie spanningsgebieden, die elk onderworpen zijn aan een aantal technische eisen, namelijk zeer lage spanning, de laagspanning en de hoogspanning.

Voor ons is vooral de laagspanning interessant. Elke laagspanningsinstallatie dient voor ingebruikname onderworpen te worden aan een gelijkvormigheidsonderzoek.

Wanneer er belangrijke wijzigingen aangebracht zijn, zoals zonnepanelen, moet er opnieuw een onderzoek plaatsvinden. Dit beperkt zich dan wel tot de wijzigingen en de eventuele invloed op de bestaande installatie.

Om de 25 jaar is de laagspanningsinstallatie voor huishoudelijke installaties sowieso onderworpen aan een controlebezoek. Bij een verzwaringsaanvraag voor de netaansluiting en bij verkoop van de woning is er eveneens een bijkomend onderzoek vereist.

Voor de andere installaties is er om de 5 jaar een controle. Een controlebezoek heeft betrekking op de voorschriften. Het spreekt voor zich dat geen enkele elektrische installatie in dienst gesteld mag worden wanneer er overtredingen vastgesteld zijn. Eerst moeten de noodzakelijke werken uitgevoerd worden, zodat alles conform de voorschriften is.

Let wel op, vanaf juni 2020 veranderd er heel wat op vlak van deze wetgeving. Er komt een nieuw AREI er zullen dus meerdere takken zijn waar er rekening mee moet worden gehouden.